Tin t?c

Tnh h?p php c?a phng th nghi?m LAS-XD

Tnh h?p php c?a phng th nghi?m LAS-XD 498 Cu h?i c?a b?n Tr?n Qu?c Minh t?i hm th? quocminh@apoave.com.vn h?i : Hi?n nay ti ?ang QLDA t?i TPHCM, ti ?ang xem xt ?? ph duy?t phng LAS-XD 498 tuy nhin c m?t s? th?c m?c mu?n nh? s? t? v?n t? qu B? nh? sau: 1. Quy?t ??nh cng nh?n c?a phng LAS-XD 498 h?t h?n vo ngy 31/12/2012, v?y phng ny c c?n ph?i cng nh?n l?i khng ? 2. Phng th nghi?m ny c quy?t ??nh b? nhi?m tr??ng phng m?i, h? b?o l ? thng bo ??y ?? cho cc c?...

Ph?m vi ho?t ??ng c?a phng LAS-XD

Ph?m vi ho?t ??ng c?a phng LAS-XD 190 thu?c Cng ty C? ph?n T? v?n Xy d?ng Giao thng An Giang Cu h?i c?a b?n Nguy?n Thanh S?n t?i hm th? sonagnt@gmail.com h?i : C?n c? Cng v?n s? 1064/BXD-KHCN ngy 18/08/1997 c?a B? Xy d?ng v? vi?c tho? thu?n ?? B? GTVT t? ch?c ki?m tra, ?nh gi v ra quy?t ??nh cng nh?n kh? n?ng ho?t ??ng cho cc phng th nghi?m chuyn ngnh xy d?ng giao thng; C?n c? Quy?t ??nh s? 676/Q?-BGTVT ngy 06/04/2011 c?a B? Giao thng v?n t?i v? vi?c cng nh?n th?c hi?n...

H??ng d?n ki?m tra, ch?ng nh?n s? ph h?p v? ch?t l??ng cng trnh quy ??nh.

Cng ty c? ph?n Ki?m ??nh IDICO -VINACONTROL c ???c ki?m ??nh v c?p gi?y ch?ng nh?n ph h?p v? ch?t l??ng cng trnh cho cc cng trnh do 1 trong 3 c? ?ng sng l?p nu trn lm ch? ??u t? hay khng?. C?c Gim ??nh Nh n??c v? ch?t l??ng cng trnh xy d?ng ? nh?n ???c cu h?i c?a ng Nguy?n Anh D?ng, ??a ch? Email (nadung78@yahoo.com) h?i: T?i m?c II.1.a- Thng t? 11/2005/TT-BXD ngy 14/7/2005 c?a B? Xy d?ngH??ng d?n ki?m tra v ch?ng nh?n s? ph h?p v? ch?t l??ng cng trnh xy...

Ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n ??m b?o an ton ch?u l?c, ch?ng nh?n s? ph h?p v? ch?t l??ng cng trnh

Ngy 06/02/2013 Chnh ph? ? ban hnh Ngh? ??nh s? 15/2013/N?-CP v? qu?n l ch?t l??ng cng trnh xy d?ng. Theo quy ??nh ???c nu ? trn th t? sau ngy 15/4/2013 khi Ngh? ??nh s? 15/2013/N?-CP c hi?u l?c th Ch? ??u t? s? khng cn ???c th?c hi?n cng tc ch?ng nh?n Ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n ??m b?o an ton ch?u l?c, ch?ng nh?n s? ph h?p v? ch?t l??ng cng trnh Ngy 06/02/2013 Chnh ph? ? ban hnh Ngh? ??nh s? 15/2013/N?-CP v? qu?n l ch?t...

Cc sai ph?m c?a phng LAS-XD khi B? Xy D?ng Thanh tra v?a qua 2012

M?t s? phng th nghi?m thi?u ch?ng ch? ?o t?o c?a tr??ng phng th nghi?m, th nghi?m vin, cng nhn th nghi?m (nh? LAS-XD 1004, LAS-XD 244, LAS-XD 525, LAS-XD 27, LAS-XD 831). K?T LU?N THANH TRA C?A B? XY D?NG THANH TRA M?T S? PHNG TH NGHI?M LAS-XD Ngy 15/02/2012 Th?c hi?n Quy?t ??nh s? 194/Q?-BXD c?a B? tr??ng B? Xy d?ng, Thanh tra B? Xy d?ng ? thnh l?p ?on Thanh tra ti?n hnh thanh tra vi?c ch?p hnh php lu?t trong ho?t ??ng th nghi?m c?a m?t s? phng th nghi?m chuyn...

Th?i gian t?n t?i cho php c?a m?u b tng l bao nhiu ngy?

Cng trnh c?a ti sau khi l?y m?u b tng cho h?ng m?c c?c khoan (m?u tr? 150x150x150mm) th ng?ng thi cng g?n 06 thng v ??n v? thi cng khng ?em ?i th nghi?m ? tu?i 27 ngy theo quy ??nh. Th?i gian t?n t?i cho php c?a m?u b tng l bao nhiu ngy? V cng trnh c?a ti sau khi l?y m?u b tng cho h?ng m?c c?c khoan(m?u tr? 150x150x150mm) th ng?ng thi cng g?n 06 thng v ??n v? thi cng khng ?em ?i th nghi?m ? tu?i 27 ngy theo quy ??nh. Nay pha ??n v? thi cng yu c?u l?y m?u b...

Tiu chu?n ?nh gi ch?t l??ng ct, ? v cch ?nh gi ???ng knh c?t thp trong xy d?ng.

Ti ?ang thi cng cho 2 cng trnh thu?c ngn sch nh n??c. Ti c ?em 2 m?u ct, ? ?i th nghi?m ? 2 phng LAS-XD khc nhau, 1 c?a t? nhn v 1 c?a Trung Tm Ki?m ??nh thu?c S? Xy D?ng. Nh?ng 2 phng LAS-XD ny l?i th nghi?m theo 2 tiu chu?n khc nhau C?c Gim ??nh c cng v?n s? 606/G?-G?1 tr? l?i cu h?i v? p d?ng tiu chu?n ?nh gi ch?t l??ng ct, ? xy d?ng v cch ?nh gi ???ng knh c?t thp trong xy d?ng C?c Gim ??nh tr? l?i ng Tr?n Tr??ng Nh?t Lun v? p d?ng tiu chu?n...

Nh th?u gim st c th? lm lun th nghi?m v?t li?u hay khng .

Trung tm chng ti v?a lm T? v?n gim st v?a s? d?ng phng th nghi?m c?a Trung tm ?? th?c hi?n cc th nghi?m VLXD cung c?p cho nh th?u c ???c khng ?" Nh th?u gim st c th? lm lun th nghi?m v?t li?u hay khng ? Cu h?i c?a b?nLe minh chau T?i hm th?chauttkdqb@gmail.com h?i "Hi?n nay ti ?ang lm vi?c t?i m?t Trung tm Ki?m ??nh, Trung tm chng ti c m?t ph?ng th? nghi?m V?t li?u xy d?ng (VLXD) h?p chu?n. V?a qua, chng ti c trng th?u gim st m?t d? n xy d?ng ( Xy...

L?y k?t qu? th nghi?m xc ??nh c??ng ?? ch?u nn t? m?u l?p ph??ng 02 vin ?? nghi?m thu .

??n v? chng ti th?c hi?n cng tc ch?ng nh?n s? ph h?p v? ch?t l??ng cng trnh xy d?ng cho m?t cng trnh trn ??a bn t?nh An Giang. C?c Gim ??nh tr? l?i v? vi?c Nh th?u thi cng l?y k?t qu? th nghi?m xc ??nh c??ng ?? ch?u nn t? m?u l?p ph??ng 02 vin chu?n ?? nghi?m thu k?t c?u b tng C?c Gim ??nh Nh n??c v? ch?t l??ng cng trnh xy d?ng c nh?n ???c cu h?i c?a cng dn Hu?nh Anh Ki?t, ??a ch? Email (tqminhag@yahoo.com.vn) h?i: ??n v? chng ti th?c hi?n cng tc ch?ng...
Phản hồi của bạn