TN. Đất trong phòng

1.- Đất xây dựng - các phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm

2.- Đất xây dựng - phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm

3.- Đất xây dựng - phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm (phần 2)

4.- Đất xây dựng - phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm (phần 1)

5.- Đất xây dựng - phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm trên máy cắt phẳng

6.- Đất xây dựng - các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm

7.- Đất xây dựng - phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy phòng thí nghiệm

8.- Đất xây dựng - phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm

9.- Đất xây dựng - phương pháp xác định khối lương riêng trong phòng thí nghiệm

10.- Quy trình thí nghiệm - xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm

11.- Đất xây dựng - phương pháp lấy mẫu, bao gói và vận chuyển mẫu

12.- Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm

13.- Đất xây dựng bao gói vận chuyển (TCVN 2012)

14.- Đất xây dựng phương pháp xác định khối lượng riêng (TCVN 2012)

15.- Đất xây dựng phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm (TCVN 2012)

16.- Đất xây dựng phương pháp xác định giới hạn chảy, dẻo (TCVN 2012)

17.- Đất xây dựng phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm (TCVN 2012)

18.- Đất xây dựng phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm (TCVN 2012)

19.- Đất xây dựng phương pháp xác định khối lượng thể tích (TCVN 2012)

20. - Công tác đất - quy phạm thi công và nghiệm thu (TCVN 2012)

21.- Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định các đặc trưng trương nở của đất

22.- Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định các đặc trưng co ngót của đất

23.- Đá xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời

24.- Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định các đặc trưng lún ướt của đất

25.- Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định hệ số thấm của đất

26.- Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời

27.- Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng

28.- Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định tổng hàm lượng và hàm lượng ION thành phần muối hòa tan

29.- Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định độ ẩm của đất tại hiện trường

30.- Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường

31.- Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định độ chặt của đất sau khi đầm nén trong phòng thí nghiệm

32.- Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan

33.- Đất xây dựng công trình thủy lợi - thuật ngữ và định nghĩa

34.- Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất phần 1

35.- Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất phần 2

36.- Đất xây dựng - phân loại

37.- Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất

Phản hồi của bạn