Tiêu đềKích thước
TCXDVN 269-2002 Cọc - phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục 584 Kb
TCXDVN 80-2002 Đất xây dựng - PP xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng 1249 Kb
TCXDVN 190 : 1996 Móng cọc tiết diện nhỏ - tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu 229 Kb
TCVN 1450 - 2009 Gạch rỗng đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật P1 914 Kb
TCVN 1450 - 2009 Gạch rỗng đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật P2 1042 Kb
TCVN 5709-1993 Thép cacbon cán nóng - yêu cầu kỹ thuật (thép hình) 157 Kb
TCXDVN 46 : 2007 Chống sét cho công trình xây dựng, kiểm tra và bảo trì hệ thống - phần 1 1005 Kb
TCXDVN 46 : 2007 Chống sét cho công trình xây dựng, kiểm tra và bảo trì hệ thống - phần 2 696 Kb
TCXDVN 46 : 2007 Chống sét cho công trình xây dựng, kiểm tra và bảo trì hệ thống - phần 3 696 Kb
TCXDVN 46 : 2007 Chống sét cho công trình xây dựng, kiểm tra và bảo trì hệ thống - phần 4 736 Kb
TCVN 6355 : 2009 xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan - phần 1 487 Kb
TCVN 6355 : 2009 xác định cường độ nén - phần 2 703 Kb
TCVN 6355 : 2009 xác định cường độ uốn - phân 3 620 Kb
TCVN 6355 : 2009 xác định độ hút nước - phân 4 351 Kb
TCVN 6355 : 2009 xác định khối lượng thể tích - phần 5 376 Kb
TCVN 6355 ; 2009 gạch xây xác định độ rỗng - phần 6 456 Kb
- TCVN 6355 : 2009 gạch xây xác định vết tróc do vôi - phần 7 299 Kb
TCVN 6355 : 2009 gạch xay xác định sự thoát muối - phần 8 458 Kb
TCVN 6260-2009 Xi măng pooc lăng hỗn hợp - yêu cầu kỹ thuật - phần 1 1057 Kb
TCVN 6260-2009 Xi măng pooc lăng hỗn hợp - yêu cầu kỹ thuật - phần 2 1046 Kb
TCVN 6016-1995 xi măng - phương pháp thử - xác định độ bền - phần 1 976 Kb
TCVN 6016:1995 xi măng phương pháp thử xác định độ bền phần 2 794 Kb
- TCXDVN 359:2005 Cọc thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ (PIT) - phần 1 970 Kb
- TCXDVN 359:2005 Cọc thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ (PIT) - phần 2 738 Kb
- Kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phương pháp siêu âm - phần 1 1021 Kb
- Kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phương pháp siêu âm - phần 2 788 Kb
22TCN 271-2001 tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa - phần 1 670 Kb
22TCN 271-2001 tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa - phần 2 931 Kb
TCXDVN 358-2005 cọc khoan nhồi phương pháp xung sieu âm xác định tính đồng nhất bê tông 670 Kb
TCXDVN 326 2004 cọc khoan nhồi tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu 226 Kb
TCXDVN 317-2004 Gạch Block bê tông nhẹ phương pháp thử 222 Kb
TCXDVN 316-2004 gạch Block bê tông nhẹ - yêu cầu kỹ thuật 147 Kb
TCXDVN 239-2006 bê tông nặng chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình 272 Kb
TCXDVN 226-1999 Phương pháp thí nghiệm hiện trường thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 486 Kb
TCXDVN 162-2004 bê tông nặng phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy 140 Kb
TCXDVN-372-2006 Ống cống bê tông cốt thép thoát nước 339 Kb
TCVN 7888-2008 Cọc bê tông ứng lực trước 347 Kb
TCVN 7570 - 2006 cốt liệu cho bê tông và vữa yêu cầu kỹ thuât 177 Kb
TCVN 7572 - 2006 lấy mẫu 167 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định thành phàn hạt 143 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định tạp chất hữu cơ 111 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng 130 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định khối lượng riêng khối lượng thể tích và độ hút nước 141 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định khối lượng riêng khối lượng thể tích của đá gốc 136 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định hạt mềm yếu phong hóa 71 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định hàm lượng sunfat trong cốt liệu nhỏ 73 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định hàm lượng oxit - silic vô định hình 71 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ 67 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ 67 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định hàm lượng clorua 93 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định hàm lượng bùn sét trong cốt liệu 132 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm cốt liệu lớn 93 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định độ hao mòn của cốt liệu lớn trong máy Losangerles 106 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định độ ẩm 109 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc 111 Kb
TCVN 7572 - 2006 hướng dẫn xá định thành phần thanh học 121 Kb
TCVN 7572 -2006 xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn 84 Kb
TCVN 7572 - 2006 xác định khả năng phản ứng kiềm silic 1162 Kb
TCVN 6477 - 1999 gạch Block bê tông yêu cầu kỹ thuạt - phương pháp thử cơ lý 267 Kb
TCVN 6476 - 1999 gạch bê tông tự chèn - thử nghiệm và yêu cầu kỹ thuật 589 Kb
TCVN 6355-1-1998 Gạch xây - PP thử - Phần 1 xác định cường độ nén 108 Kb
TCVN 6355-2-1998 Gạch xây - PP thử - Phần 2 xác định cường độ uốn 85 Kb
TCVN 6355-3-1998 Gạch xây - PP thử - Phần 3 xác định độ hút nước 49 Kb
TCVN 6355-4-1998 Gạch xây - PP thử - Phần 4 xác định khối lượng riêng 63 Kb
TCVN 6355-5-1998 Gạch xây - PP thử - Phần 5 xác định khối lượng thể tích 49 Kb
TCVN 6355-6-1998 Gạch xây - PP thử - Phần 6 xác định độ rỗng 56 Kb
TCVN 6355-7-1998 Gạch xây - PP thử - Phần 7 xác định vết tróc do vôi 35 Kb
TCVN 6355-8-1998 Gạch xây - PP thử - Phần 8 xác định sự thoát muối 43 Kb
TCVN 6065 -1995 Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý gạch xi măng lát nền và yêu càu kỹ thuật 990 Kb
TCVN 6017 - 1995 xi măng - phương pháp thử - xác định thời gian đông kết và độ ổn định 426 Kb
TCVN 5401 : 1991 mối hàn phương pháp thử uốn 222 Kb
TCVN 4195 - 1995 đất xây dựng phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm 114 Kb
TCVN 4196 - 1995 đất xây dựng phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm 100 Kb
TCVN 4197 - 1995 đất xây dựng phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy 382 Kb
TCVN 4198 - 1995 đất xây dựng phương pháp xác định thành phần hạt 342 Kb
TCVN 4030-2003 xi măng - phương pháp xác định độ mịn 669 Kb
TCVN 3121-2003 vữa xây dựng phương pháp thử các chỉ tiêu cơ lý 269 Kb
TCVN 3105-1993 hỗn hợp bê tông và bê tông nặng - chế tạo bảo dưỡng mẫu thử 498 Kb
TCVN 3106-1993 hỗn hợp bê tông nặng phương pháp thử độ sụt 162 Kb
TCVN 3107-1993 hỗn hợp bê tông nặng phương pháp vebe xác định độ cứng 363 Kb
TCVN 3108-1993 hỗn hợp bê tông nặng phương pháp xác định thể tích 146 Kb
TCVN 3109-1993 hỗn hợp bê tông nặng phương pháp xác định tách vữa và độ tách nước 132 Kb
TCVN 3110-1993 hỗn hợp bê tông nặng phương pháp phân tích thành phần 328 Kb
TCVN 3111-1993 hỗn hợp bê tông nặng phương pháp xác định bọt khí 356 Kb
TCVN 3112-1993 bê tông nặng phương pháp thử khối lượng riêng 171 Kb
TCVN 3113-1993 bê tông nặng phương pháp xác định độ hút nước 198 Kb
TCVN 3114-1993 bê tông nặng phương pháp xác định độ mài mòn 335 Kb
TCVN 3115-1993 bê tông nặng phương pháp xác định khối lượng thể tích 317 Kb
TCVN 3116-1993 bê tông phương pháp xác định khối lượng thể tích 189 Kb
TCVN 3117-1993 bê tông nặng phương pháp xác định độ co 241 Kb
TCVN 3118-1993 bê tông nặng phương pháp xác định cường độ nén 290 Kb
TCVN 3119-1993 bê tông nặng phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn 205 Kb
TCVN 2683 - 1991 đất xây dựng phương pháp bao gói- lấy mẫu và vận chuyển 94 Kb
TCVN 1772 - 87 đá sỏi trong xây dựng phương pháp thử 654 Kb
TCVN 1651-1 2008 thép cốt bê tông - thanh thép tròn trơn phần 1 189 Kb
TCVN 1651-2 2008 thép cốt bê tông - thanh thép vằn phần 2 384 Kb
TCVN 1651-3 2008 thép cốt bê tông - lưới thép hàn phần 3 242 Kb
TCVN 1452 - 2004 ngói đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật 314 Kb
TCVN 1451-1998 Gạch đặc đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật 1195 Kb
TCVN 1450 - 1998 Gạch rỗng đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật 631 Kb
TCVN 231 - 96 quy trình lấy mẫu nhựa đường dùng cho sân bay và bến bãi 209 Kb
TCVN 198-2008 (ISO 7438-2005) vật liệu kim loại thử uốn 293 Kb
TCVN 197-2002 (ISO 6892-1998) vật liệu kim loại thử kéo ở nhiệt độ thường 692 Kb
Phương pháp thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT 444 Kb
Phụ lục TCXDVN 239-2006 77 Kb
22TCN 346-06 xác định độ chặt nền móng đường bằng phương pháp rót cát 146 Kb
22TCN 333-06 quy trình đầm nén đất đá dăm trong phòng thí nghiệm 262 Kb
22TCN 332-06 xác định chỉ số CBR của đát - đá dăm trong phòng thí nghiệm 233 Kb
22TCN 304-03 quy trình kỹ thuật và nghiệm thu các lớp kết cấu bằng cấp phối thiên nhiên 222 Kb
22TCN 279- 2001 thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý nhựa đường đặc 381 Kb
22TCN 58 - 1984 quy trình thí nghiệm bột khoáng dùng cho bê tông nhựa đường 377 Kb
22TCN278-2001 xác định độ nhám của mặt đường bằng phương pháp rắc cát 284 Kb
22TCN251-98 xác định mô đun đàn hồi E chung chung của áo đường bằng cần Benkelman 415 Kb
22TCN211-06 xác định mô đun đàn hồi E nền đường bằng tấm ép cứng 875 Kb
22TCN16 - 1979 quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường bằng thước dài 3m 171 Kb
22TCN02-71 quy trình kiểm tra độ chặt nền đát bằng phương pháp dao vòng 550 Kb
22 TCN 334-06 thi công và nghiệm thu móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô 258 Kb
22 TCN 249 - 98 - quy trình thi công và nghiệm thu mạt đường bê tông nhựa 404 Kb
22 TCN 62 - 1984 quy trình thí nghiệm bê tông nhựa phần 1 208 Kb
22 TCN 62 - 1984 quy trình thí nghiệm bê tông nhựa phần 2 460 Kb
TCVN 5403 - 1991 mối hàn phương pháp thử kéo 232 Kb
TCVN 5401 - 1991 mối hàn phương pháp thử uốn 247 Kb
TCVN 4314-2003 vữa xây dựng yêu cầu kỹ thuật 87 Kb
TCVN 4313 - 1995 ngói - phương pháp thử cơ lý 169 Kb
TCVN 4202 - 1995 đất xây dựng các phương pháp xác định khối lượng thể tích 234 Kb
TCVN 4200 - 1995 đất xây dựng phương pháp thí nghiệm tính nén lún không nỏ hông 1618 Kb
TCVN 4199 - 1995 đất xây dựng phương pháp xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng 219 Kb