VỀ CHÚNG TÔI

Cho m?ng cc b?n ? ??n v?i Lasxd.com. Trong cc l?nh v?c chuyn mn v? xy d?ng, c?ng nh? th nghi?m v ki?m ??nh cc cng trnh, ch?c h?n chng ta khng trnh kh?i nh?ng kh kh?n v? cc k? thu?t trong qu trnh cng tc, x? l v?n ?? ( th nghi?m, ki?m ??nh,...). V?i lng ?am m v h?c h?i kinh nghi?m, ??ng th?i chia s? nh?ng ki?n th?c , ti li?u lin quan v? l?nh v?c xy d?ng, nn ti ? t?o nn website ny, v?i mong mu?n t?t c? chng ta cng nhau h?c h?i, trao ??i nh?ng kinh nghi?m chuyn mn nh?m gp ph?n pht tri?n ngnh cng ngh? xy d?ng n??c nh./p>

R?t mong nh?n ???c s? ?ng h? v ?ng gp c?a cc b?n !

M?i ki?n ?ng gp xin vui lng lin h? Email: auduonglinh@gmail.com - ?T: 09.45678.895 (Mr.Ph??ng).

TIN TỨC

Tnh h?p php c?a phng th nghi?m LAS-XD

Tnh h?p php c?a phng th nghi?m LAS-XD 498 Cu h?i c?a b?n Tr?n Qu?c Minh t?i hm th? quocminh@apoave.com.vn h?i : Hi?n nay ti ?ang QLDA t?i TPHCM, ti ?ang xem xt ?? ph duy?t phng LAS-XD 498 tuy nhin c m?t s? th?c m?c...

Ph?m vi ho?t ??ng c?a phng LAS-XD

Ph?m vi ho?t ??ng c?a phng LAS-XD 190 thu?c Cng ty C? ph?n T? v?n Xy d?ng Giao thng An Giang Cu h?i c?a b?n Nguy?n Thanh S?n t?i hm th? sonagnt@gmail.com h?i : C?n c? Cng v?n s? 1064/BXD-KHCN ngy 18/08/1997 c?a B? Xy...

H??ng d?n ki?m tra, ch?ng nh?n s? ph h?p v? ch?t l??ng cng trnh quy ??nh.

Cng ty c? ph?n Ki?m ??nh IDICO -VINACONTROL c ???c ki?m ??nh v c?p gi?y ch?ng nh?n ph h?p v? ch?t l??ng cng trnh cho cc cng trnh do 1 trong 3 c? ?ng sng l?p nu trn lm ch? ??u t? hay khng?. C?c Gim ??nh Nh n??c...

Ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n ??m b?o an ton ch?u l?c, ch?ng nh?n s? ph h?p v? ch?t l??ng cng trnh

Ngy 06/02/2013 Chnh ph? ? ban hnh Ngh? ??nh s? 15/2013/N?-CP v? qu?n l ch?t l??ng cng trnh xy d?ng. Theo quy ??nh ???c nu ? trn th t? sau ngy 15/4/2013 khi Ngh? ??nh s? 15/2013/N?-CP c hi?u l?c th Ch? ??u t? s?...

Cc sai ph?m c?a phng LAS-XD khi B? Xy D?ng Thanh tra v?a qua 2012

M?t s? phng th nghi?m thi?u ch?ng ch? ?o t?o c?a tr??ng phng th nghi?m, th nghi?m vin, cng nhn th nghi?m (nh? LAS-XD 1004, LAS-XD 244, LAS-XD 525, LAS-XD 27, LAS-XD 831). K?T LU?N THANH TRA C?A B? XY D?NG THANH...

Th?i gian t?n t?i cho php c?a m?u b tng l bao nhiu ngy?

Cng trnh c?a ti sau khi l?y m?u b tng cho h?ng m?c c?c khoan (m?u tr? 150x150x150mm) th ng?ng thi cng g?n 06 thng v ??n v? thi cng khng ?em ?i th nghi?m ? tu?i 27 ngy theo quy ??nh. Th?i gian t?n t?i cho php c?a...

Th nghi?m ko thp

Th ngi?m CBR ??t

Nn m?u Btng

Nn t?nh c?c BTCT

Phản hồi của bạn